top of page

§ 1. Foreningens navn og hjemsted:

 1. Foreningens navn er Sportsdanserforeningen KAF

 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

 

§ 2. Foreningens formål:

 1. at skabe de bedst mulige forhold for foreningens medlemmer til udøvelse af sportsdans.

 2. at organisere turneringer i overensstemmelse med Dans Danmarks turneringsreglement. 

 

§ 3. Medlemskab af organisationer:

1. Foreningen er medlem af Dans Danmark, Danmarks Idræts Forbund (DIF) og World Dancesport Federation (WDSF) og er undergivet disse organisationers love og bestemmelser.

 

§ 4. Optagelse af medlemmer:

 1. Som medlem kan enhver optages.

 2. Optagelse af umyndige som medlemmer af foreningen kræver samtykke fra forældre/værge.

 3. Optagelse af medlemmer kan kun ske i form af en underskrevet indmeldelsesblanket eller elektronisk via hjemmesidens indmeldelsesblanket.

 4. Anmodning om optagelse kan nægtes af bestyrelsen, såfremt ansøgeren har udvist illoyalitet eller anden adfærd, der har været til skade for KAF eller andre foreninger/klubber i Dans Danmark, eller hvis ansøgeren er i kontingentrestance i andre foreninger/klubber i Dans Danmark. Bestyrelsen er dog pligtig til at forelægge spørgsmålet på førstkommende generalforsamling efter anmodning fra den, som er nægtet optagelse.

 

§ 5. Kontingent:

 1. Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære Generalforsamling.

 2. Foreningens medlemmer er kontingentmæssigt opdelt i følgende grupper:

  Gruppe 1 - Medlem med ret til hold (Yde-Yde)

  Gruppe 2 - Medlem med ret til hold

  Gruppe 3 - Medlem uden ret til hold

  Gruppe 4 - Æresmedlemmer

  Gruppe 5 - KAF’s venner

 3. Kontingent for grupperne 1, 2 og 3 opkræves pr. 1. januar og 1. juli, gruppe 4 æresmedlemmer er kontingentfrie og gruppe 5 opkræves en gang årligt på indmeldelsesmåneden.

 4. Aftaler om tidsbegrænsede medlemskaber med anderledes struktur og individuelle begrænsninger kan indgås af bestyrelsen..

 

§ 6 Udmeldelse - sletning - eksklusion:

 1. Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til foreningen med mindst 14 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt kontingent til foreningen op til førstkommende halvår, hvor ny kontingentperiode begynder.

 2. Medlemmet har ret til skriftlig bekræftelse af udmeldelsen.

 3. Et medlem, der ikke har betalt kontingent senest 3 måneder efter forfaldstid, slettes af foreningen og kan kun genoptages mod at betale det skyldige kontingent.

 4. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have lejlighed til at udtale sig i sagen, og kan kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort ved førstkommende generalforsamling. Det ekskluderede medlem har krav på at få indkaldelse til denne generalforsamling samtidig med foreningens medlemmer, ligesom medlemmet har ret til at møde og udtale sig på denne. Eksklusionsspørgsmålet skal optages som et særligt punkt på dagsordenen.

 5. Generalforsamlingens eksklusionsbeslutning kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter. Hvis et medlem ekskluderes ved en generalforsamlingsbeslutning, kan vedkommende kun optages som medlem på en ny generalforsamling med samme majoritet som ved beslutningen om eksklusion.

 

§ 7. Ordinær generalforsamling:

 1. Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver i § 3, den højeste myndighed.

 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Der indkaldes til ordinær generalforsamling med mindst tre ugers varsel ved skriftlig meddelelse til alle medlemmer.

 3. Den skriftlige indkaldelse til ordinær generalforsamling skal indeholde en dagsorden, samt en fortegnelse over de forslag, der skal til behandling. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 2. januar forud for generalforsamlingen.

 4. Medlemmerne i grupperne 1, 2 og 4, har hver en stemme på generalforsamlingen. 

 5. Medlemmer skal være fyldt 16 år og have været medlem af foreningen i mindst tre måneder før generalforsamlingen for at have stemmeret. Stemmeret for unge u/16 år udøves af værge/forældre.

 6. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

 7. Medlemmer i grupperne 3 og 5 har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

  1. Medlemmer af bestyrelsen har stemmeret uanset medlemsgruppe.

 

§ 8 Dagsorden:

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.

 2. Valg af to stemmetællere.

 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.

 5. Behandling af forslag. Emnerne skal nedfældes under dette punkt.

 6. Budget forelægges til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingenter.

 7. Valg:

      a. Formand (ulige år)

      b. Kasserer (lige år)

      c. Sekretær (ulige år)

      d. 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år) – 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)

      e. Aktiv repræsentant (hvert år)

      f. 2 suppleanter.

      g. 2 revisorer, der træder ind, medmindre regnskabet revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

8.   Eventuelt

 

§ 9 Generalforsamlingens ledelse:

 1. Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.

 2. Generalforsamlingsbeslutningerne træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog §§ 6, 14, og 15.

 3. Afstemninger foregår ved håndsoprækning, medmindre et eller flere stemmeberettigede medlemmer forlanger skriftlig afstemning.

 4. Generalforsamlingens beslutninger indføres i et generalforsamlingsreferat, der underskrives af referenten og dirigenten. Et medlem kan forlange generalforsamlingsreferatet tilsendt elektronisk senest en måned efter generalforsamlingen.

 

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling:

 1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

 2. Angående indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden henvises til § 7.3. Ethvert spørgsmål kan behandles på en ekstraordinær generalforsamling.

 

§ 11. Bestyrelsen:

 1. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.

 2. Valg til bestyrelsen foregår ved simpelt stemmeflertal.

 3. Med undtagelse af repræsentanten for aktive dansere, er bestyrelsen valgt for to år ad gangen.

 4. Bestyrelsen består af formand, kasserer, sekretær, 4 menige bestyrelsesmedlemmer samt et bestyrelsesmedlem, der er valgt som repræsentant for de aktive dansere. Bestyrelsen udpeger selv foreningens næstformand blandt bestyrelsens medlemmer.

  1. Formanden, Kassereren og sekretæren kan ikke være aktive dansere.

 5. Medlemmer under 18 år og medlemmer, der har poster i eller er aktive dansere i en anden forening under DS, kan ikke indvælges i bestyrelsen.

 6. For at være valgbar til bestyrelsen, skal man være medlem af foreningen. Indstilles et medlem, der ikke er til stede på generalforsamlingen til bestyrelsen, kræves skriftligt samtykke fra vedkommende.

 7. Bestyrelsens formand er samtidig formand for foreningen.

 8. Afgår et medlem af bestyrelsen inden valgperiodens udløb, indtræder den suppleant med flest stemmer ved generalforsamlingen i bestyrelsen på den ledige plads. Herefter konstituerer bestyrelsen sig selv. Dette forhold er gældende til førstkommende ordinære generalforsamling.

 9. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis fire medlemmer af bestyrelsen er til stede, herunder formanden. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 10. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan efter behov nedsætte udvalg eller overdrage enkelte medlemmer (også uden for bestyrelsen) særlige opgaver inden og uden for foreningen.

 11. I formandens forfald indtræder næstformanden i dennes sted.

 12. Der føres referat over bestyrelsens handlinger.

 13. Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves underskrift af såvel kassereren som formanden. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af formanden, næstformanden og kassereren i forening. Sådanne aktiviteter skal forinden godkendes på en generalforsamling.

 

§ 12. Regnskab:

 1. Regnskabsåret er 1. januar til 31. december.

 2. Det reviderede regnskab med tilhørende noter udsendes til medlemmerne senest 8 dage før den ordinære generalforsamling.

 3. Et medlem kan ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen kræve at modtage regnskaber og noter i papirform.

 

 § 13. Revision:

 1. Regnskabet revideres af 2 på generalforsamlingen valgte revisorer eller kan eventuelt revideres af registreret eller statsautoriseret revisor.

 2. De valgte revisorer skal hvert år i januar gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningen er til stede. Resultatopgørelsen og balancen forsynes med en revisionspåtegning. Hver revisor har til enhver tid adgang til regnskab og beholdninger.

 

§ 14. Vedtægtsændringer:

 1. Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. 

§ 15. Opløsning:

 1. Foreningen betragtes som opløst, når 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer på en særlig dertil indkaldt generalforsamling stemmer derfor. Denne generalforsamling træffer samtidig beslutning om anvendelse af foreningens overskud og inventar m.v. Dog skal foreningens formue ved opløsning gå til fremme af sportsdans eller humanitære formål.

Senest revideret på ordinær generalforsamling den 19. marts 2024

Senest revideret på ordinær generalforsamling den 21. marts 2023

Senest revideret på ordinær generalforsamling den 31. marts 2022

Senest revideret på ordinær generalforsamling den 21. marts 2019.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 18. maj 1994.

VEDTÆGTER

bottom of page